ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΣΚΛΥΡΗΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ 

Το σκληρό νερό προκαλεί πολλά προβλήματα στις σωληνώσεις όπου το ασβέστιο και το
μαγνήσιο επικάθονται στα τοιχώματα των σωλήνων και δημιουργείται ένα στρώμα από άλατα,
με αποτέλεσμα οι σωλήνες να φθείρονται και η διάμετρος τους να μειώνεται σταδιακά
με αυτό συνεπάγεται ότι μειώνεται και η ροή του νερού προκαλώντας προβλήματα στις
εφαρμογές των λεβητοστασίων (λέβητες, ατμολέβητες, ατμογεννήτριες κλπ)


Αποσκλήρυνση του νερού είναι η διαδικασία απομάκρυνσης των αλάτων ασβεστίου και
μαγνησίου. Ο αποσκληρυντής με ρητίνη είναι η πιο συνηθισμένη μέθοδος αποσκλήρυνσης
του νερού.

Τα πλεονεκτήματα από τη χρήση του αποσκληρυντή είναι πολλά. Αποτρέπεται η εναπόθεση
αλάτων με αποτέλεσμα οι σωληνώσεις να διατηρούνται σε άριστη κατάσταση, η ροή του νερού
να παραμένει σταθερή.
Η αγορά ενός αποσκληρυντή θα αποφέρει πολλαπλά κέρδη σε αυτόν που τον εγκαθιστά
και τον χρησιμοποιεί, με ελάχιστη συντήρηση και θα κάνει απόσβεση του κόστους σε
πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.